Пребарувач на курсеви за обука:

[Advanced Search]Case Study:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Надворешна КомуникацијаЗдружение Mladiinfo (www.mladiinfo.eu) како дел од своите активности, меѓу другото разви и постави интернет платформа која ги надминува сите ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Funding ADR Albania MKВо 1994, Алабнската фондација за правата на лицата со попреченост започнала со работа преку Оксфам програмата (Унија за попреченост ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Внатрешна комуникацијаЗдружение Планетум е асоцијација за животната средина, основана во 1999 година. Во текот на своето работење, организацијата се обидува ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕЗдружение Bybi претставува социјално претпријатие и непрофитна асоцијација која поседува поседува 3 милиони пчели и во соработка ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕSpazio Aperto (САС) е социјална кооператива која е центар за грижа на млади кои се жртви на семејно насилство. САС обезбедува засолниште ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner