Пребарувач на курсеви за обука:

[Advanced Search]Courses:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Надворешна комуникацијаПречки во комуникација

Пречките предизвикуваат ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Внатрешна комуникацијаПречки во комуникација
Пречките предизвикуваат ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Управување со човечки ресурси и волонтирањ&Соодветна легислатива и нејзина имплементација ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Вовед во социјална економија/претприемниш&#Што е социјална економија
Не постои едноставна, јасна дефиниција за социјална економија.
Генерално, социјалната економија ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

LeadershipДА, Лидер е...
... Личност која се грижи (грижлива личност)
... Личност која воспоставува разлики
... Личност која зборува ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

PlanningПЛАНИРАЊЕ
Се соочува со:
Поставување приоритети и организирање
на иститие
Алоцирање на времето помеѓу
активностите
Тоа ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FinancementФИНАНСИИТЕ НА
СОЦИЈАЛНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТЕИЈА
ТАА ГИ ПРЕТСТАВУВА ФУНКЦИЈАТА КОЈА ГИ МЕРИ
СИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FINANCIAL PLANNING AND MANAGEMENTФИНАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
ФИНАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
Процедурите за финансиско планирање овозможуваат
организацијата да ги предвиди ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Project ManagementШто е Проект?
 Проектот е дефиниран од ТРИ КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ:
“проект е секој вид на активност со јасно дефиниран почеток ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Online communication for Social EnterprisesВовед:
Важноста на онлајн комуникацијата за
социјалните претпријатија
Поради големата конкуренција на денешниот ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner