Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηCursos:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Надворешна комуникацијаПречки во комуникација

Пречките предизвикуваат несогласувања и различни интерпретации во комуникација:
Пречки во примањето на пораки
 (фактори на опкружување, ставови и вредности, потреби и очекувања).
Пречки во разбирањето на пораки
 (јазик, семантика, должина на пораката).
Пречки во прифаќањето
 (предрасуди, ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Внатрешна комуникацијаПречки во комуникација
Пречките предизвикуваат несогласувања и различни интерпретации во комуникација:
Пречки во примањето на пораки
 (фактори на опкружување, ставови и вредности, потреби и очекувања).
Пречки во разбирањето на пораки
 (јазик, семантика, должина на пораката).
Пречки во прифаќањето
 (предрасуди, ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Управување со човечки ресурси и волонтирањ&Соодветна легислатива и нејзина имплементација кај секоја особа 

За вработени: трудово законодавство со своите специфични аспекти (породилно отсуство, безбедноста и здравјето при работа, плата) и внатрешни документи
Заштита од злоупотреби, обезбедува оптимална средина за доверба на двете страни ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Вовед во социјална економија/претприемниш&#Што е социјална економија
Не постои едноставна, јасна дефиниција за социјална економија.
Генерално, социјалната економија се нарекува „Третиот сектор“ или „Не-
профитен сектор“ и може да се дефинира со следната дефиниција:
„Просторот" во економијата, кој се наоѓа помеѓу приватниот сектор
(профитен сектор) и јавниот сектор, каде што се извршуваат
економските активности со социјални цели, се нарекува социјална
економија.
Со други зборови, тоа се однесува на сите социо-економски
активности кои не припаѓаат ниту на традиционалниот - приватен
бизнис сектор, ниту на јавниот сектор, а чија главна цел е да се
постигнат социјални цели (без создавање на профит, како што е
случај со претпријатија од приватниот - профитен сектор).

Дефинирање на социјалната економија
Постојат неколку начини при дефинирање на социјалната економија
(погледни ги дефинициите кои следат).
Секторот за социјалната економија ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

LeadershipДА, Лидер е...
... Личност која се грижи (грижлива личност)
... Личност која воспоставува разлики
... Личност која зборува и решава проблеми
... Добар говорник и писател
... Оној кој мотивира и ги вклучува другите луѓе

Лидерство
Развивање на визија и сет на стратегии
Усогласување на соработници
Оспособување на соработници за реализација
на визијата
Работи преку луѓе и култ ура

Лидерот е сигурен во своите
способности
 Тој прави само ветувања кои има намера да ги
одржи
 Тој не презема задачи за кои не е во можност да ги
заврши
 Тој е подготвен
 Тој ги завршува работите во рамките на претходно
одредените рокови
 Тој обезбедува само добро направени работи
 Тој е сигурен дека неговиот збор е гаранција
 Тој е искрен и објективен кога луѓето бараат
проценка

Тој креира и работи во тимови
 Тој обезбедува вештини: ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

PlanningПЛАНИРАЊЕ
Се соочува со:
Поставување приоритети и организирање
на иститие
Алоцирање на времето помеѓу
активностите
Тоа е еден од најважните клучеви за
успех на проектот

Придобивки од планирање
Го намалува времето на организариње
Ги мотивира луѓето да ги исполнат задачите
Ја редуцира непотребната работа
Промовира анализа и мониторинг на
потребното време
Го намалува стресот

Процес на планирање
Дефинирање на активностите на проектот
Дефинирање на целите
Распределба на активностите
Дефинирање, детализирање
Продолжување на времетраењето
- Воспостување на трошоците
Развивање на планот
Проверка на планот

СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко планирање
Претставува сет од активности (од
дефинирање на мисијата, до
оперативни активности) кои
овозможуваат остварување на
целите ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FinancementФИНАНСИИТЕ НА
СОЦИЈАЛНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТЕИЈА
ТАА ГИ ПРЕТСТАВУВА ФУНКЦИЈАТА КОЈА ГИ МЕРИ
СИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
КАКО И УПРАВУВАЊЕ СО ПРИЛИВОТ НА ПАРИ.
НА КРАЈОТ НА СЕКОЈА ФИСКАЛНА ГОДИНА, СЕ ПРАВАТ
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ КОИ ГИ ОПРЕДЕЛУВААТ СРЕДСТВАТА НА
КОМПАНИЈАТА

Што се Етички финансии

Етичките финансии претставуваат собирање заштеди и управување со
кредити кои ги исполнуваат следните критериуми:
Се верува дека кредитот, во сите негови форми е човеково право;
Се смета дека ефикасноста е компонента на етичка одговорност;
Тие не се сметаат за легитимни ако збогатувањето е врз основа на
само поседување и размена на пари;
Тие се транспарентни;
Им овозможуваат учество во важни одлуки за компанијата не
само на акционерите, туку и на штедачите;
Тие се, како референтни критериуми за употреба, за социјалната
и еколошката одговорност;
Тие се придржуваат на сеопфатен ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FINANCIAL PLANNING AND MANAGEMENTФИНАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
ФИНАНСКО ПЛАНИРАЊЕ
Процедурите за финансиско планирање овозможуваат
организацијата да ги предвиди и мониторира степените на
ризик.
Неопходно е да се менаџира ризикот на ликвидност. Тоа се
врши преку следниве точки:
Балансирана финансиска структура
Ефективен менаџмент со работен капитал
Политика на кредити во корелација со потреба од реална
финансиска помош
Период на мониторнинг на кредидтна способност на
компанијата

ПРИДОБИВКИ ОД ФИНАНСИСКО
ПЛАНИРАЊЕ
Намалување на расходите од камата
Користење на достапни фондови
Намалување на неизвесност во однос на менаџирање на ликвидноста
Зголемување на квалитетот на податоци
Потчинување на инвестиции со помош на финансиска одржливост
Подобрување на банкарскиот систем во однос на навремените
информации
Подобрување на дијалогот и испраќањето на информации со
надворешните засегнати страни ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Project ManagementШто е Проект?
 Проектот е дефиниран од ТРИ КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ:
“проект е секој вид на активност со јасно дефиниран почеток и крај
(ВРЕМЕ) и со цел да произведе дефинирани РЕЗУЛТАТИ, користејќи
РЕСУРСИ”
Три елементи на Проект:
- Време
- Резултати
- Ресурси

Што е Управување со Проект како пракса?
Управување со Проект е дисциплина на
планирање, организирање, обезбедување,
водење, и контролирање на ресурси и
активности за постигнување специфични
цели и резултати во рамките на
дефинирана временска рамка.

Три клучни
елементи на
проект
ВРЕМЕ: почеток и крај на
проект.
РЕЗУЛТАТИ кои треба да се
произведат до крај на проектот
со јасно дефинирани
квалитативни и квантитативни
карактеристики.
РЕСУРСИ to кои ќе се
користат за време на
спроведувањето (Финансиски,
персонал, време, итн)

Позитивно влијание ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Online communication for Social EnterprisesВовед:
Важноста на онлајн комуникацијата за
социјалните претпријатија
Поради големата конкуренција на денешниот пазар, социјалните претпријатија градат ефективен
комуникациски пристап за да ги исполнат нивните главни цели. Одржувањето на ефективна онлајн
комуникација е од суштинско значење за секое социјално претпријатие за да ги врши своите активности од
профитен и не профитен карактер. За да се успее во овој аспект, најпрво треба да ја дефинирате вашата
комуникациска стратегија, која ќе биде јасно дефинирана за тоа кои сте вие и што ќе правите. Ништо повеќе.
И ништо помалку.
Еве неколку примери за да ја зајакнете вашата онлајн комуникација:
Изјави кој си и биди конзистентен. Идентификувај зборови и фрази кои го карактеризираат твоето
Социјално Претпријатие.Што кажува твојот моментален бренд на идентитет за тебе?Кои теми
произлегуват?Запамти дека твоето Социјално Препријатие е повеќе од лого; тоа е конекцијата која ...


Best Practices:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Myrtillo Social Co-operative EnterpriseMyrtillo Social Co-operative Enterprise е основана на 29ти Јануари 2013 вo соогласност ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Најдобри практики – La CordataLa Cordata е социјално претпријатие посветено ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Најдобра практика – Куќа на уметноста МИТКуќата на уметноста АРТКУЌА Мит (ARTHOUSE Meath) е социјално ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Најдобри Практики ГРУПА СОС (GROUPE SOS)ГРУПА СОС (GROUPE SOS) е многу добар пример за успешен ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Најдобра практикаПарада на Слонот (Elephant Parade) е социјално претпријатие ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Најдобра практика – Сино Небо Развој & Реген&Сино Небо (Blue Sky) е основана во 2006 од Мик Меј (Mick May), со ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Лерос Социјална ЗадругаСоцијална Задруга (Кооператива) со ограничена ...


Case Study:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Надворешна КомуникацијаЗдружение Mladiinfo (www.mladiinfo.eu) како дел од своите активности, ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Funding ADR Albania MKВо 1994, Алабнската фондација за правата на ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Внатрешна комуникацијаЗдружение Планетум е асоцијација за животната ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕЗдружение Bybi претставува социјално претпријатие ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕSpazio Aperto (САС) е социјална кооператива која е центар ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner