Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηSEED

Οι κατευθυντήριες γραμμές του SEED

Η ανοικτή εκπαιδευτική πλατφόρμα του SEED (SEED-OER) έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και των προοπτικών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης στην πλατφόρμα σχετικών εκπαιδευτικών προτάσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα από βέλτιστες πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων και διδάγματα από τη δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα.

Ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του SEED με σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό και τις κατευθυντήριες γραμμές για βελτίωση στο μέλλον.

Στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, οι εταίροι θα ενοποιήσουν τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου και θα επικυρώσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση και ενοποίηση των ανατροφοδοτήσεων που συλλέγονται από όλες τις ομάδες-στόχους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση (οργανωτές, εκπαιδευτές, συμμετέχοντες), προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική κατάρτιση

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αφορούν τόσο πρακτικές και οργανωτικές πτυχές, όσο και καθαρά εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές, τη δομή και το περιεχόμενο των εργαστηρίων κτλ.
Η μεθοδολογία και οι κατευθυντήριες γραμμές θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του SEED από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς.

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner