Пребарувач на курсеви за обука:

[Advanced Search]SEED

Насоки од СЕЕД

СЕЕД-ООП има за цел да ја подобри конкуретноста на социјалните претпријатија, и да го зајакне нивниот потенцијал во ЕУ преку развивање на СЕЕД-ООП платформа која ќе вклучува значајни решенија за обуки прилагодени на специфичните потреби на секторот, комплетирани со најдобрите практики, студии на случај и научени лекции. Консолидирање на повратните информации во обука на СЕЕД + насоки за во иднина.

На крајот на пробната фаза, партнерите ќе ги претстават резултатите од тестирањето во документ кој ќе ги содржи повратните информации собрани од целните групи вклучени во обуката (организатори, обучувачи, учесници), и ќе се дефинираат прецизни насоки за идните обуки.

Насоките ќе се однесуваат на практичните, организационите и педагошки аспекти, како насоки за обучувачите, струкутра и содржина на работилниците, симулации итн.

Методологијата и насоките ќе бидат објавени на платформата за да се промовира прифаќањето на СЕЕД-ООП обката од страна на заинтересираните страни.

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner