Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηSEED

Έργο SEED

Το έργο SEED-OER έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και την ενίσχυση της δυναμικής τους στην ΕΕ, αναπτύσσοντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER), η οποία περιλαμβάνει λύσεις σχετικές με κατάρτιση, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα και η οποία συμπληρώνεται από ένα αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών, μελετών περίπτωσης και μαθημάτων. Το SEED-OER επιδιώκει να γίνει ένα σημείο-κόμβος και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πρακτικών, γνώσεων και ευκαιριών για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Το SEED-OER δε θα παρέχει μόνο πρακτικά εργαλεία και υλικό κατάρτισης, αλλά θα λειτουργήσει και ως ‘επιταχυντής’ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εμπνέοντας τη δημιουργικότητα των κοινωνικών επιχειρηματιών προκειμένου να διερευνήσουν τη δημιουργία καινοτόμων μορφών κοινωνικής αξίας.

Οι συμμετέχοντες εταίροι στο έργο θα διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  •  α) αποτίμηση των ελλειμμάτων κατάρτισης στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων/ κοινωνικών επιχειρηματιών με στόχο την ανάδειξη των αναγκών κατάρτισης και των αναγκαίων δεξιοτήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί από την ΕΕ στον "Χάρτη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων & τα οικοσυστήματά τους", που αφορούν ειδικότερα το επιχειρηματικό πνεύμα καθώς και τις διοικητικές/διαχειριστικές δεξιότητες.
  •  β) ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών ενοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού (είτε κατ’ ιδίαν είτε διαδικτυακά) προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων (που έχουν τόσο κοινωνική όσο και οικονομική στόχευση)
  •  γ) πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά του
  •  δ) ανάδειξη καλών πρακτικών, μελετών περίπτωσης και άλλων εμπειρικών δεδομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
  •  ε) παροχή του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος SEED μέσω τις πλατφόρμας OER για μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου

Το έργο SEED-OER εμπλέκει άμεσα τόσο την ομάδα-στόχο (υπάρχοντες και εν δυνάμει κοινωνικοί επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις) όσο και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του έργου: 50 τουλάχιστον κοινωνικές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο πλαίσιο της αποτίμησης των αναγκών κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, 200 τουλάχιστον κοινωνικοί επιχειρηματίες θα εκπαιδευτούν. Το έργο επιδιώκει γενικότερα να εμπλέξει ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ΕΕ: ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ΜΚΟ, πάροχοι ανώτερης και ανώτατης κατάρτισης/εκπαίδευσης (VET και HEI) και κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η σύμπραξη του έργου (8 εταίροι από 6 χώρες), αντιπροσωπεύει την πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητα και ενσωματώνει τις διάφορες προσεγγίσεις στην ΕΕ για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επιστημονική και βασίζεται στην καταγραφή του προφίλ των δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη χαρτογράφηση των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του τομέα. Το πρόγραμμα κατάρτισης αφού ελεγχθεί και επικυρωθεί θα είναι ευρέως διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας OER.

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner