Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηSEED

Έκθεση Αποτίμησης των αναγκών κατάρτισης του έργου SEED

Το SEED είναι η συγκεκριμένη και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ απάντηση όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών εκπαίδευσης/κατάρτισης των στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να υποστηρίξουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, κυρίως στο πλαίσιο της μετά-την-κρίση Ευρώπης, καθώς και κάλυψης των αναγκών της επίτευξης του διττού (κοινωνικού και οικονομικού) στόχου της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα.

Το έργο SEED έρχεται να καλύψει την απαίτηση για ειδική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στα παρακάτω επίσημα σχετικά κείμενα της ΕΕ:

  •  “Χάρτης Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Οικοσυστημάτων τους στην ΕΕ”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, 2014
  •  “Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (SBI), Δημιουργία Ευνοϊκού Κλίματος για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις” COM2011-682
  •  Σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου στο “Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα" 2012/04


Τα εν λόγω κείμενα πολιτικής αναγνωρίζουν μια σειρά από ελλείψεις στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, τα κενά και οι ανάγκες που εντοπίζονται πρέπει να επιβεβαιωθούν με συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η συνάφεια των εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων οι οποίες θα αναπτυχθούν από το πρόγραμμα SEED. Ως εκ τούτου, οι εταίροι θα προσδιορίσουν περαιτέρω ειδικές δεξιότητες και ανάγκες εκπαίδευσης, εμπλέκοντας εκπροσώπους της ομάδας στόχου σε μια ενδελεχή αποτίμηση των ελλείψεων κατάρτισης με τη συμμετοχή 50 τουλάχιστον εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες, στο πλαίσιο μια μικρής κλίμακας έρευνας πεδίου. Αυτό θα επιτρέψει στη συνέχεια τη μετάβαση από το ‘μακρο-επίπεδο’ των κειμένων πολιτικής της ΕΕ στο ‘μίκρο’ επίπεδο του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ περιβάλλοντος των κοινωνικών επιχειρήσεων όπως πραγματικά λειτουργούν: ποιες είναι οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ δεξιότητες τις οποίες οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Τα παραπάνω ευρήματα, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των ομάδων – στόχων και στην ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων κατάρτισης.

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner