Пребарувач на курсеви за обука:

[Advanced Search]SEED

Извештај на СЕЕД за недостаток на капацитетите

СЕЕД-ООП е конкретен и ВИСТИНСКИ одговор на специфичните потреби на капацитетите на социјалните претпријатиаја за тоа како да ја подобрат нивната конкуретност и како да се поддржи нивниот потенцијал за раст, особено во контекст на Европа после кризата и потребите од двојна мисија за социјална економија.

СЕЕД-ООП произлегува од потребата за специфични обуки прилагодени на потребите на микропретпријатијата идентификувани од ЕУ институциите:

  • “A Map of Social Enterprises and Their Ecosystems in EU”, Commission, DG EMPL, 2014
  • “SBI Social Business Initiative, Creating Favourable Climate for Social Enterprises”COM2011-682
  • Parliament Opinion “Social Business Initiative”2012/04


Иако се точни, потребите и недостатокот идентификувани од овие документи треба да бидат поткрепени со докази од соодветните земји за да се осигура нивната точност и значајност од обуката развиена од СЕЕД-ООП. Од тука, партнерите понатаму ќе идентифкуваат специфични вештини и потреби за градење на капацитети преку вклучување на претставници од целните групи во проценките на недостатоците на капацитети. При тоа, ќе бидат вклучени најмалку 50 социјални претпријатија од сите земји. Ова ќе овозможи да се оди од макро ниво на ЕУ политиките кон микро ниво на вистинското окружување на социјалните претпријатија: кои се вистинските вештини кои вистинските социјални претпријатија треба да ги поседуваат за да се соочат со вистинските предизвици во извршување на секојдневните активности.

Ова ќе овозможи да се одговори на специфичните потреби на капацитетите на таргет рупите и да се развијат најприкладни решенија за обуки

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner