Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηSEED

Εκπαιδευτικό Υλικό: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Κατάρτιση μέσω του έργου «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Ευρωπαϊκή Διάσταση-SEED»
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του SEED θα βασίζονται στις γνώσεις των εταίρων τόσο όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα όσο και στην κατάρτιση.

Οι εταίροι έχουν ήδη προσδιορίσει τη δομή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και το περιεχόμενο της πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης στην εκπαίδευση/μάθηση, τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω σύμφωνα και με τα ευρήματα από την αξιολόγηση/ εκτίμηση των κενών και των ελλείψεων σε εκπαιδευτικές δεξιότητες στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.
Τα θεματικά πεδία που έχουν ήδη αναδειχθεί είναι τα παρακάτω:

  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: ορισμός και αναγνώριση των “Κοινωνικών Επιχειρηματιών” και των παραγόντων που τους καθορίζουν:τι υπερισχύει, η «κοινωνική διάσταση» ή η «επιχειρηματική διάσταση»;
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:συνδυάζοντας την επιχειρηματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων με την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών/σκοπών. Η «διττή αποστολή» των κοινωνικών επιχειρηματιών.
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός στις κοινωνικές επιχειρήσεις: πόσο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι κάποιος στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας;
  • Πρόσβαση των πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε χρηματοδότηση: πιστωτική στενότητα, κοινωνική αποστολή και επιχειρηματικές ανάγκες.
  • Η λειτουργία μίας κοινωνικής επιχείρησης: ισορροπία οικονομικού κέρδους και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.
  • Η μέτρηση της “κοινωνικής ωφέλειας”: πως μετρούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις την “επιτυχία”;
  • Κοινωνική Εταιρική Επικοινωνία: πώς επικοινωνούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις με τους "πελάτες", τα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινότητα και τον γενικό πληθυσμό;

Οι θεματικές ενότητες που αναφέρονται παραπάνω είναι καθαρά ενδεικτικές και θα αναπτυχθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επέκτασης και σε νέες ενότητες μετά από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την Αποτίμηση των Αναγκών Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η εν λόγω αποτίμηση στόχο έχει να παράσχει πιο ακριβείς ενδείξεις σχετικά με τις πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρήσεων. Το υλικό που θα αναφέρεται στις παραπάνω θεματικές ενότητες θα παρουσιάζεται με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Εκπαιδευτικά Δελτία: Τα δελτία θα παρουσιάζουν με εύκολο και συμπυκνωμένο τρόπο τα βασικά σημεία των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Θα λειτουργούν ως μικροί οδηγοί χρήσης, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες υπό την μορφή λίστας ελέγχου ή οδηγού με 10 βασικά βήματα κλπ.

Καλές Πρακτικές: Θα αναδεικνύονται οι καλύτερες περιπτώσεις και τα μαθήματα που λαμβάνουμε από την πραγματική ζωή για τους τρόπους δημιουργίας, λειτουργίας και διοίκησης μίας κοινωνικής επιχείρησης.

Μελέτες Περίπτωσης: Πρακτικά παραδείγματα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Υλικό /καταγεγραμμένες εμπειρίες εμπειρογνωμόνων της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εμπνευσμένων κοινωνικών επιχειρηματιών. Το υλικό θα περιλαμβάνει άρθρα, συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner